TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE


TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

Wymiana waluty za pośrednictwem rachunków bankowych są dokonywane za pośrednictwem kont prowadzonych w Bank Pekao S.A. w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00.
Cena oraz kwota transakcji jest ustalana telefonicznie pod nr +48 58 305 26 87, po omówieniu szczegółów transakcji ewentualny koszt przelewu zwrotnego jest wliczony w kurs wymiany i do transakcji nie dochodzą dodatkowe ukryte koszty. Przed transakcją prosimy przesłać dane: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, telefon kontaktowy (w przypadku zagranicznego nr poprzedzony nr kierunkowym kraju), nr konta z którego przychodzi przelew i nr konta na które ma zostać rozliczona transakcja na adres
e-mail: cent24.biuro@gmail.com
W przypadku nr konta zwrotnego przypisanego do innej osoby lub firmy prosimy o przesłanie oświadczenia zawierającego zgodę osoby zawierającej transakcje oraz dane do przelewu tj. imię, nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, nr konta, w przypadku przelewy zagranicznego nr IBAN i nr SWIFT na adres e-mail: cent24.biuro@gmail.com
Po zaksięgowaniu środków na rachunku w godzinach pracy kantoru czyli od 9:00 do 17:00 przelew zwrotny jest realizowany do 60 min, jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana po godzinach pracy kantoru rozliczenie transakcji i przelew zwrotny nastąpi w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.
Nie odpowiadamy za przerwy techniczne lub opóźnienia wynikające ze strony banku.
 
W PRZYPADKACH TRANSAKCJI PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 15000 EURO PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH PONADPROGOWYCH ZAWARTYCH PONIŻEJ !

nr kont Bank Pekao S.A.:
PLN 12 1240 6292 1111 0010 9607 7394
USD 37 1240 1268 1787 0010 4609 0978
EUR 24 1240 1268 1978 0010 4609 0877
GBP 75 1240 1268 1789 0010 4609 1164
CHF 45 1240 1268 1797 0010 4609 1207
NOK 75 1240 1268 1796 0010 4609 2754
SEK 84 1240 1268 1798 0010 4609 2783
DKK 49 1240 1268 1792 0010 4609 1773
CAD 82 1240 1268 1788 0010 4609 1379
AUD 91 1240 1268 1781 0010 4609 1470
CZK 91 1240 1268 1213 0010 4609 1643

 
Kod BIC (Swift) PKOPPLPW
 
 

TRANSAKCJE PONADPROGOWE

W przypadku transakcji przekraczających równowartość 15000 Euro (w przeliczeniu według średnich kursów NBP na dany dzień) klient zobowiązany jest przed dokonaniem przelewu wysłać na e-mail: cent24.biuro@gmail.com swoje dane. W przypadku osób fizycznych: imię nazwisko, obywatelstwo, adres, nr PESEL lub data urodzenia w przypadku nie posiadania nr PESEL, nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, seria i nr dowodu osobistego. W przypadku firmy: aktualne dane z KRS lub CEIDG tzn. nazwa firmy, siedziba i jej adres, NIP, forma organizacyjna, imię, nazwisko,
nr PESEL lub data urodzenia w przypadku nie posiadania nr PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego osoby reprezentującej.
W celu przeprowadzenia transakcji PONADPROGOWEJ prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w formie skanu (musi być czytelny) na adres e-mail: cent24.biuro@gmail.com
 
 
 
OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH W CENT24.PL

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest cent24.pl z siedzibą w Gdańsku 80-836, ul. Kołodziejska 7/9A. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, kontakt cent24.biuro@gmail.com
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzania transakcji wymiany waluty i mogą być udostępnione do GIIF, Kontroli z NBP oraz innym uprawnionym Instytucjom wymienionym w odpowiednich ustawach. Mają Państwo prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych, które będą przetrzymywane przez 5 lat. Wysłanie do nas
e-mail z danymi jest równoznaczne z zaakceptowaniem prze Państwa informacji zawartych powyżej.